Občanům, kteří mají trvalý pobyt v městské části, k níž se zóny placeného stání vztahují, vzniká nárok na zakoupení parkovacího oprávnění pro příslušnou parkovací oblast. Na jeho základě mohou využít parkovacích kapacit modrých a fialových zón v rámci dané oblasti bez omezení. V modrých zónách příslušné parkovací oblasti má rezident s platným parkovacím oprávněním právo zaparkovat kdykoliv. Tyto parkovací plochy jsou primárně určeny pro zvýšený komfort místních obyvatel. Ve fialových zónách příslušné parkovací oblasti má rezident s platným oprávněním možnost parkovat stejně jako v modrých zónách, tedy bez nutnosti další úhrady parkovného. V rámci oranžových návštěvnických zón platí pro rezidenty stejná pravidla jako pro návštěvníky, takže musí provést úhradu parkovného prostřednictvím parkovacího automatu nebo Virtuálních parkovacích hodin (mpla.cz/praha). Tato platba rezidenta opravňuje k parkování v oranžové po dobu časově omezenou.

Přístup je obdobný jako v případě parkování rezidentů. Parkovací oprávnění se vydává podnikající fyzické či právnické osobě po prokázání sídla nebo místa podnikání (provozovny) v dané městské části.

Přístup je obdobný jako v případě parkování abonentů. Parkovací oprávnění pro fyzickou osobu vlastnící nemovitost v dané městské části je vydáno na základě prokázání vlastnického vztahu k nemovitosti.

Vlastníkům družstevního podílu nárok na vlastnické parkovací oprávnění nevzniká. V takovém případě se nejedná o přímé vlastnictví nemovitosti.

Nárok na rezidentní parkovací oprávnění vzniká pouze osobám s trvalým pobytem na území rezidentní oblasti (viz zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Možnost získání parkovacího oprávnění jen na základě nájemní smlouvy by tak byla v rozporu s tímto zákonem. Má-li ovšem člověk, který bydlí v regulované zóně, platnou nájemní smlouvu, má v souladu se zákonem o evidenci obyvatel také právo si v tomto místě zřídit trvalý pobyt.

Součástí nové koncepce ZPS jsou tzv. „zásobovací boxy“, které od běžných modrých, fialových a oranžových úseků odlišuje svislé dopravní značení P – RESERVÉ. Zároveň se doporučuje zásobování realizovat mimo provozní dobu ZPS.

Pro tyto účely se v současné době též vydává parkovací oprávnění pro fyzické osoby podnikající, právnické osoby a vlastníky nemovitostí. Tato parkovací oprávnění se nedají uplatnit v zásobovacích boxech.

Ve veřejném zájmu jsou vyhrazována parkovací stání pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy, úřadů městských částí, Policie ČR, Městské policie hl.m. Prahy, zastupitelských úřadů, sanitních vozů a hasičského záchranného sboru.

Podnikatelé, kteří potřebují pro zajištění výkonu práce krátkodobě zaparkovat v blízkosti provozovny či bytu zákazníka, mohou využít všech režimů ZPS (po uhrazení parkovného a podle pravidel návštěvnického stání v jednotlivých zónách). Jde o vstřícný krok vůči podnikatelům, kteří mohou krátkodobě parkovat v konkrétním úseku modré zóny za účelem rychlého vyřízení obchodní záležitosti či vykládky.

K parkování za účelem návštěvy příbuzných a známých je nejvýhodnější využívat čas mimo provozní dobu ZPS, popř. fialové zóny. V případě nutnosti lze využít i modrých a oranžových úseků ZPS. Ty jsou však cenově méně výhodné. Fialová zóna – v rámci provozní doby parkuji po zaplacení příslušné ceny prostřednictvím parkovacího automatu či mobilní aplikace virtuálních parkovacích hodin, a to po dobu maximálně 24 hodin. Oranžová zóna – v rámci provozní doby parkuji po zaplacení příslušné ceny prostřednictvím parkovacího automatu či mobilní aplikace virtuálních parkovacích hodin, a to po dobu časově omezenou. Modrá zóna – parkuji po dobu časově omezenou, a to na základě platby prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin (mpla.cz/praha). Tato varianta je vhodná pro případ nutnosti krátkodobého parkování v těsné blízkosti domu navštívené osoby, například za účelem vykládky objemných věcí či vyzvednutí starších osob se sníženou pohyblivostí. Mimo vymezenou provozní dobu, tj. obvykle od 20:00 do 8:00 hodin a o víkendech, kdy se na návštěvy jezdí nejčastěji, placené parkovací zóny neplatí a návštěvy v nich mohou parkovat neomezeně. Další možností parkování pro návštěvy osob žijících v úseku ZPS jsou i záchytná parkoviště P+R, následná cesta pak probíhá veřejnou dopravou. V řadě případů je tato alternativa časově i finančně výhodnější.

Pro potřeby tělesně postižených občanů jsou v ZPS vyhrazena „sdružená“ stání pro ZTP. Tato parkovací stání jsou rozmístěna po celém území ZPS s ohledem na to, kde lze očekávat zvýšený pohyb tělesně postižených občanů. Parkování na těchto místech je pro držitele průkazu ZTP, jejichž vozidlo je označeno parkovacím průkazem O7, bezplatné. Tělesně postižení občané s trvalým pobytem v dané oblasti také mohou požádat o zřízení vyhrazeného parkovacího stání. Tato stání se zřizují vždy pro konkrétní vozidlo v režimu § 25 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jsou osvobozena od placení místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Mopedy, jednostopé motocykly, motokola parkují v celé ZPS zdarma bez nutnosti registrace.

Pro vozidla taxi jsou zřízena zvláštní stání (stanoviště TAXI), to formou vyhrazených stání pro TSK. TSK poté stanoví pravidla (administrativní, cenová, smluvní…) upravující používání těchto stání pro jednotlivé taxislužby.


Parkovací oprávnění nemají fyzickou podobu kartičky, ale jsou vázána na SPZ/RZ (registrační značku) vozidla, jsou tedy pouze v elektronické podobě.

K získání rezidentního parkovacího oprávnění je zapotřebí občanský průkaz s místem trvalého pobytu v dané městské části se zavedenými ZPS, pro kterou je parkovací oprávnění určeno a velký technický průkaz vozidla. Pokud vůz není registrován na žadatele, je potřeba doložit doklad o užívání vozidla (právní vztah k vozu).

Dokladem o užívání vozidla je např. leasingová smlouva, smlouva s autopůjčovnou apod. POZOR: Pro potřeby ZPS se uznávají pouze leasingové smlouvy a smlouvy o půjčení vozidel uzavřené s právnickými osobami či fyzickými osobami podnikajícími, které mají půjčování věcí movitých uvedené ve své činnosti. Další informace o doložení právního vztahu k vozidlu najdete zde: Metodika pro výdej parkovacích oprávnění.

K získání abonentního parkovacího oprávnění musí mít žadatel sídlo podnikání nebo provozovnu v dané městské části se zavedenými ZPS. K výdeji parkovacího oprávnění je třeba předložit zřizovací listinu (výpis OR, ŽL, stanovy…), jakýkoli platný doklad o adrese provozovny a TP vozidla s uvedením podnikatelského subjektu jako vlastníka. Abonentní parkovací oprávnění je též vydáváno fyzickým osobám, které vlastní nemovitost v dané vymezené oblasti (dokládá se výpisem z Katastru nemovitostí).

Přenosné parkovací oprávnění je náhrada za přenosné parkovací karty. Parkovací oprávnění je vydávané na právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající popř. na vlastníky nemovitostí. Ti pak prostřednictvím klientské zóny mohou měnit registrační značku vozidla, které v danou chvíli bude parkovací oprávnění využívat.

V parkovacím automatu je možné platit hotově mincemi (korunami a eury) nebo platební kartou (Visa, MasterCard). Další možností je platit platební kartou (Visa, MasterCard) nebo kartou CCS prostřednictvím webové aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH) dostupné na adrese mpla.cz/praha.

Použití parkovacího automatu je snadné a intuitivní. Stačí se řídit pokyny na displeji automatu. Podrobný návod naleznete zde.

VPH (dostupné na adrese mpla.cz/praha) je webová aplikace (funguje online – není potřeba do zařízení instalovat), která umožňuje motoristům provádět platby za krátkodobé návštěvnické stání bez použití parkovacího automatu. Podrobně je možné se s nastavením a obsluhou seznámit v Návodu pro VPH.

Ovládání virtuálních parkovacích hodin (mpla.cz/praha) je velmi snadné a intuitivní, viz Návod k VPH.

Stejně jako dosud, tedy možností využít vyhrazeného parkovacího stání, za předpokladu, že vozidlo je označeno označením O7. Hlavní město Praha stanoví minimální počet vyhrazených parkování pro invalidy ve výši minimálně 2 % parkovacích stání.

Rezidentní oblastí rozumíme vymezené území, uvnitř něhož vzniká místně příslušnému subjektu na základě trvalého pobytu, sídla/provozovny či vlastnictví nemovitost nárok na vydání Parkovacího Oprávnění. Větší městské části jsou rozděleny do menších rezidentních oblastí např. Praha 5 a Praha 5.1.

Parkovací oblasti jsou oblasti, které vymezují rozsah a územní platnost parkovacího oprávnění a dělí se na „Oblasti“ a „Podoblasti“. V  případě splnění podmínek je možné požádat o POP pro celou parkovací oblast nebo parkovací podoblast.

V okrajových oblastech jednotlivých městských částí jsou zřízeny průnikové oblasti, které umožní rezidentům a abonentům jedné městské části parkovat i v přilehlé oblasti sousední městské části. Tyto průnikové oblasti jsou označeny prostřednictvím svislého dopravního značení.

Platné POP je nejprve nutné osobně zrušit na místně příslušné výdejně a zároveň je možné zřídit nové oprávnění pro novou požadovanou oblast. V případě, že končí platnost vašeho stávajícího oprávnění, můžete pro novou oblast podat žádost o POP on-line prostřednictvím klientské zóny

Pořízení takového oprávnění možné není, popíralo by to samotný regulační charakter ZPS.

Rezidentní a abonentní parkovací oprávnění mohou získat pouze osoby vymezené v ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Mezi tyto osoby obyvatelé pouze s nájemní smlouvou (bez trvalého pobytu) nepatří. Má-li ovšem člověk, který bydlí v městské části se ZPS, platnou nájemní smlouvu, má v souladu se zákonem o evidenci obyvatel právo zřídit si v tomto místě trvalý pobyt.

K platbě návštěvnického stání se není potřeba nijak registrovat. Stačí do Vámi používaného webového prohlížeče (např. v mobilním telefonu či tabletu s připojením na internet) zadat adresu Virtuálních Parkovacích Hodin (mpla.cz/praha) a postupovat podle pokynů na obrazovce. Podrobné informace jsou v Návodu k VPH.

POZOR: Odkaz „Přihlásit se“ na webu parkujvklidu.cz slouží pro přístup do tzv. klientské zóny a správu parkovacích oprávnění jejich držiteli nikoliv pro platbu návštěvnického parkovného!

Stačí do Vámi používaného webového prohlížeče zadat adresu Virtuálních parkovacích hodin (mpla.cz/praha). Podrobné informace jsou v Návodu pro úvodní zadání osobních údajů do VPH a v Návodu pro platbu při použití VPH, které jsou k dispozici ke stažení na webu parkujvklidu.cz. Nebo prostřednictvím vyhledání parkovacího úseku na adrese vph.zpspraha.cz, či přímo v interaktivní mapě na homepage tohoto webu.

Změna RZ u přenosného parkovacího oprávnění (POP) se provádí přes klientskou zónu (odkaz „Přihlásit se“ na webu parkujvklidu.cz). Po přihlášení je na úvodní obrazovce „Platná oprávnění“ potřeba kliknout na řádek s parkovacím oprávněním, u kterého chce uživatel změnit RZ.

POZOR: V daném časovém období může být platná pouze jediná RZ!

Registrační značky (RZ) u přenosného parkovacího oprávnění (POP) je možné měnit prostřednictvím  klientské zóny. V případě výpadku (nebo jiné technické nedostupnosti) OSU držitel nemá možnost RZ u přenosného POP měnit.  Vzhledem k tomu, že v  provozní době Zóny placeného stání (ZPS) není možné v ZPS parkovat bez platného parkovacího oprávnění, jedinou možností je  platba parkovného v parkovacím automatu nebo přes Virtuální parkovací hodiny (VPH) . O vrácení částky může držitel POP následně žádat správce ZPS – TSK hl. města Prahy, a.s. (TSK), který věc prověří a parkovné refunduje.

Je-li parkovací automat (PA) nefunkční, můžete tuto skutečnost nahlásit na telefonní lince +420 720 935 617. Je vždy potřeba uvést ulici, kde se PA nachází nebo číslo parkovacího úseku. Nejlépe se však konkrétní PA identifikuje podle svého čísla, které je zobrazeno v horní části obrazovky (viz obrázek níže).

Parkovací automaty (PA), jelikož jsou vybaveny solárním článkem, který dobíjí vestavěnou baterii, mají display standardně zhasnutý (PA je však zapnutý a připravený k provozu). Stačí pouze stisknout libovolnou klávesu a display PA se aktivuje. PA jsou energeticky soběstačnými zařízeními, která ke svému provozu využívají sluneční energii, díky tomu jsou šetrné k životnímu prostřední.

Nejčastější chybou je vhození mincí před tím než je zadána RZ nebo použití modrých tlačítek „+“; „++“, která jsou určena k volbě délky parkování pouze při platbě kartou. Vždy je nutné dodržovat postup uvedený na parkovacím automatu.

V případě, že je postup správně dodržován a mince stále propadávají, může jít o problém samotného automatu. V takovém případě kontaktujte zákaznickou podporu tel: +420 720 935 617.

Pečovatelské parkovací oprávnění slouží pro pečovatele (zpravidla rodinného příslušníka), který nemá v dané oblasti trvalý pobyt a zabezpečuje základní potřeby opečovávané osoby.

Držitel parkovacího oprávnění je občan s trvalým pobytem v dané oblasti, který překročil hranici 80 let nebo mu byl přiznán příspěvek na péči alespoň III. stupně a zároveň není držitel rezidentního POP. Oprávnění se vydává max. pro 3 vozidla osob blízkých a max. do 5 parkovacích úseků.

Trvalou změnu registrační značky (RZ) u parkovacího oprávnění (POP) je možné provést na místně příslušné výdejně parkovacích oprávnění, nebo online prostřednictvím klientské zóny.

Po přihlášení v sekci platné POP, poklikem na řádek s platným oprávněním se otevře detail oprávnění, kde nad mapou je tlačítko TRVALÁ ZMĚNA RZ.

O prodloužení POP lze požádat osobně na místně příslušné výdejně parkovacích oprávnění  nebo online prostřednictvím klientské zóny .

Klientská zóna je přístupná jako webová aplikace na adrese https://portal.zpspraha.cz/ nebo ze stránek www.parkujvklidu.cz  z hlavního menu zvolením položky „Přihlásit se“.

Přihlášením prostřednictvím identita občanadojde k automatické registraci do klientské zóny a vytvoření účtu klienta.

Účet do klientské zóny je možné zaregistrovat také na tel.: +420 257 015 257 (Po-Pá 08:00-20:00 hod.), případně na příslušné výdejně parkovacích oprávnění.


Podle § 12 zákona č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb (ve znění pozdějších předpisů) nepatří mezi evidované tržby mimo jiné i tržby územních samosprávných celků, tzn. měst a obcí. Z toho vyplývá, že i přestože má hl. m. Praha, jako zřizovatel ZPS, příjmy v hotovosti, nepodléhá systému elektronické evidence tržeb jako subjekt.

Informace k uvedenému i důvody pro vyloučení měst a obcí z povinnosti evidovat tržby elektronicky lze nalézt na stránkách finanční správy České republiky.

V případě, že platba parkovného na parkovacím automatu pomocí platební karty z nějakého důvodu neproběhne správně a platba nebude realizována, pak tato platba též nebude zaúčtována, tudíž nebudou peníze z účtu odečteny. Zobrazí-li se peníze v rezervacích plateb či pohybech na účtu, není to ještě důvod k panice a reklamaci. Pro případné reklamace je tedy doporučeno vyčkat na výpis z Vašeho bankovního účtu a až v případě, že bude platba skutečně zaúčtována a odečtena z Vašeho bankovního účtu, pak se s vyplněným reklamačním formulářem je možno obrátit na email zps@tsk-praha.cz.

Reklamační formulář je ke stažení ve formátu PDF.

Některé mobilní internetové prohlížeče (např. Safari, Chrome) umožňují prohlížení webových stránek v tzv. Privacy mode (soukromý/anonymní režim). V tomto režimu je zpravidla omezeno ukládání některých informací, proto se může stát, že nastavení údajů o platební kartě, heslu nebo emailové adrese nebude možné. Doporučujeme překontrolovat zda-li je ve Vašem prohlížeči vypnutý anonymní režim (podle návodu Vámi používaného internetového prohlížeče). Nastavení a obsluha virtuální parkovacích hodin je možná pouze s vypnutým anonymním režimem.

Elektromobily nejsou zpoplatněny, parkovat mohou ve smíšených/fialových a rezidentních/modrých zónách zdarma po splnění podmínek uvedených v dokumentu zde.

Nová registrace hybridního vozidla dle původních podmínek již není možná.

Každý registrovaný uživatel carsharingu si může vůz vyhledat a zarezervovat kdekoliv v Praze, ať už přímo v mapě či aplikaci u příslušného provozovatele. V průběhu rezervace, kdy je vozidlo vypůjčeno zákazníkem, už nemá povolení parkovat v modrých a fialových zónách. To se opět aktivuje v okamžiku ukončení rezervace, čímž se vůz znovu zobrazí na zmíněné mapě/aplikaci pro dalšího uživatele.

Do projektu byly zařazeny městské části, které mají z předchozích období zpracovánu projektovou přípravu a již dříve požádaly Magistrát hl. m. Prahy o realizaci ZPS nebo toto téma v diskuzi s ním označily za potřebné. Projekt je však otevřen pro všechny městské části, které v budoucnosti vyhodnotí řešení dopravy v klidu ve své lokalitě jako nutné. Musejí však respektovat pravidla vydaná MHMP. Pro úvodní etapu pak byly vybrány ty, u kterých je situace dle dopravních průzkumů nejhorší a které se o zavedení ZPS ucházejí historicky nejdéle. Snahou bylo také dodržet logické uspořádání a princip postupného rozšiřování směrem od centra Prahy. Zařazení do etap odpovídá připravenosti městských částí tento proces podstoupit.

Výdejní místa jsou zřízena na každé městské části se ZPS. Jde tedy o pracoviště s několika výdejními místy pro výdej parkovacích oprávnění na každou městskou část, kde jsou ZPS zavedeny. Adresy výdejen a jejich provozní doby naleznete na stránkách o ZPS konkrétních městských částí nebo přímo na webových stránkách městských částí.

Základní funkcí zón placeného stání (ZPS) je regulace dopravy v klidu na vymezeném území s využitím platných legislativních norem a moderních technologií pro výběr parkovného a kontrolu pravidel ZPS. Zavádějí se především kvůli regulaci nadbytečné návštěvnické dopravy v přirozených centrech městských částí a v blízkosti tras městské hromadné dopravy, a to zejména v časech, kdy je to zapotřebí. Právní prostředí České republiky jiný způsob regulace parkování nezná.

Variabilita systému by měla být minimální, protože se jedná se o jednotný systém v rámci hl. m. Prahy. Cena za parkování závisí na konkrétním účelu zóny, provozním času parkování a exkluzivitě dané lokality.

Nový systém byl měl zjednodušit výdej parkovacích oprávnění a zvýšit kontrolu a následně i postihy za nedodržování stanovených pravidel. Současně umožňuje použití nových platebních kanálů a technologií pro výběr parkovného a je tak uživatelsky dostupnější a přívětivější. Další nespornou výhodou je přenesení řešení parkovacích přestupků na městské části, což vede k vyšší motivaci pracovníků přestupky řešit, protože příjmy z vybraných pokut posílí rozpočet dané městské části.

Veškerá data jsou okamžitě po použití anonymizována nebo mazána. Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Technická správa komunikací hl. města Prahy, a.s. jsou dostupné zde.

Návrh ZPS vychází z projektů zpracovaných jednotlivými městskými částmi. Rozsah projektů úvodních etap byl konzultován s příslušnými zástupci těchto městských částí. Úřady městských částí prostřednictvím svých silničně správních úřadů vydávají konečné schválení dopravního značení.

Ano, veškeré technologie, tedy i parkovací automaty, splňují ČSN 12 414 a vydávají zjednodušený daňový doklad o zaplacené ceně za parkování, který samozřejmě musí splňovat náležitosti zjednodušeného daňového dokladu.

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; též „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. informacích pro subjekty osobních údajů.