Občanům, kteří mají trvalý pobyt v městské části, k níž se zóny placeného stání vztahují, vzniká nárok na zakoupení parkovacího oprávnění (dříve parkovací karty) pro příslušnou parkovací oblast. Na jeho základě mohou využít parkovacích kapacit modrých a fialových zón v rámci dané oblasti bez omezení. V modrých zónách příslušné parkovací oblasti má rezident s platným parkovacím oprávněním právo zaparkovat kdykoliv. Tyto parkovací plochy jsou primárně určeny pro zvýšený komfort místních obyvatel. Ve fialových zónách příslušné parkovací oblasti má rezident s platným oprávněním možnost parkovat stejně jako v modrých zónách, tedy bez nutnosti další úhrady parkovného. V rámci oranžových návštěvnických zón platí pro rezidenty stejná pravidla jako pro návštěvníky, takže musí provést úhradu parkovného prostřednictvím parkovacího automatu nebo virtuálních parkovacích hodin. Tato platba rezidenta opravňuje k parkování v oranžové po dobu maximálně 3 hodin. Maximální doba může být v závislosti na vytíženosti lokality upravena.

Přístup je obdobný jako v případě parkování rezidentů. Parkovací oprávnění se vydává podnikající fyzické či právnické osobě po prokázání sídla nebo místa podnikání (provozovny) v dané městské části.

Přístup je obdobný jako v případě parkování abonentů. Parkovací oprávnění pro fyzickou osobu vlastnící nemovitost v dané městské části je vydáno na základě prokázání vlastnického vztahu k nemovitosti.

Nárok na rezidentní parkovací oprávnění vzniká pouze osobám s trvalým pobytem na území rezidentní oblasti (viz zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Možnost získání parkovacího oprávnění jen na základě nájemní smlouvy by tak byla v rozporu s tímto zákonem. Má-li ovšem člověk, který bydlí v regulované zóně, platnou nájemní smlouvu, má v souladu se zákonem o evidenci obyvatel také právo si v tomto místě zřídit trvalý pobyt.

Součástí nové koncepce ZPS jsou tzv. „zásobovací boxy“, které od běžných modrých, fialových a oranžových úseků odlišuje svislé dopravní značení P – RESERVÉ. Zároveň se doporučuje pro účely zásobování využívat přerušení provozní doby ZPS. Základní časová platnost dopravního značení je oproti režimu ve stávajících ZPS nově upravena pouze na pracovní dny od 8:00 do 20:00 hodin. Ve večerních a nočních hodinách, stejně jako o víkendech, budou tyto parkovací plochy volně přístupné. V závislosti na lokalitě může být doba platnosti změněna.

Ve veřejném zájmu jsou vyhrazována parkovací stání pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy, úřadů městských částí, Policie ČR, Městské policie hl.m. Prahy, zastupitelských úřadů, sanitních vozů a hasičského záchranného sboru.

Podnikatelé, kteří potřebují pro zajištění výkonu práce krátkodobě zaparkovat v blízkosti provozovny či bytu zákazníka, mohou využít všech režimů ZPS (po uhrazení parkovného a podle pravidel návštěvnického stání v jednotlivých zónách). Jde o vstřícný krok vůči podnikatelům, kteří mohou krátkodobě parkovat v konkrétním úseku modré zóny za účelem rychlého vyřízení obchodní záležitosti či vykládky.

K parkování za účelem návštěvy příbuzných a známých je nejvýhodnější využívat čas mimo provozní dobu ZPS, popř. fialové zóny. Ty jsou kapacitně rozšířeny a tvoří 60–70 % všech ZPS. V případě nutnosti lze využít i modrých a oranžových úseků ZPS. Ty jsou však cenově méně výhodné. Fialová zóna – v rámci provozní doby parkuji po zaplacení příslušné ceny prostřednictvím parkovacího automatu či mobilní aplikace virtuálních parkovacích hodin a to po dobu maximálně 24 hodin. Oranžová zóna – v rámci provozní doby parkuji po zaplacení příslušné ceny prostřednictvím parkovacího automatu či mobilní aplikace virtuálních parkovacích hodin, a to po dobu maximálně 3 hodin. Tato doba může být v závislosti na vytíženosti lokality zkrácena. Modrá zóna – parkuji po dobu maximálně 3 hodin (doba 3 hodin je dobou maximální, dle vytíženosti lokality může být dopravním značením i zkrácena), a to na základě platby prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin (mobilní aplikace). Tato varianta je vhodná pro případ nutnosti krátkodobého parkování v těsné blízkosti domu navštívené osoby, například za účelem vykládky objemných věcí či vyzvednutí starších osob se sníženou pohyblivostí. Mimo vymezenou provozní dobu, tj. obvykle od 20:00 do 8:00 hodin a o víkendech, kdy se na návštěvy jezdí nejčastěji, placené parkovací zóny neplatí a návštěvy v nich mohou parkovat neomezeně. Další možností pro návštěvy osob žijících v úseku ZPS jsou i záchytná parkoviště P+R a následná cesta veřejnou dopravou. V řadě případů vychází tato alternativa časově i finančně výhodněji a komfortněji.

Pro potřeby tělesně postižených občanů jsou v ZPS vyhrazena „sdružená“ stání pro tělesně postižené. Tato parkovací stání jsou rozmístěna po celém území ZPS s ohledem na to, kde lze očekávat zvýšený pohyb tělesně postižených občanů. Parkování na těchto místech je pro držitele průkazu ZTP, resp. označení vozidla O7, bezplatné. Tělesně postižení občané s trvalým pobytem v dané oblasti také mohou požádat o zřízení vyhrazeného parkovacího stání. Tato stání se zřizují vždy pro konkrétní vozidlo v režimu § 25 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jsou osvobozena od placení místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Motocyklisté parkují v celé ZPS zdarma.

Pro vozidla taxi jsou zřízena zvláštní stání (stanoviště TAXI), a to formou stání vyhrazených pro TSK. TSK poté stanoví pravidla (administrativní, cenová, smluvní…) upravující používání těchto stání pro jednotlivé taxislužby.


Parkovací oprávnění nemají fyzickou podobu kartičky, ale jsou vázána na SPZ/RZ (registrační značku) vozidla, jsou tedy pouze v elektronické podobě.

K získání rezidentního parkovacího oprávnění je zapotřebí občanský průkaz s místem trvalého pobytu v dané městské části se zavedenými ZPS, pro kterou je parkovací oprávnění určeno a technický průkaz vozidla. Pokud vůz není registrován na žadatele, je potřeba doložit doklad o užívání vozidla (právní vztah k vozu). Podrobné informace jsou k dispozici v Metodice pro výdej parkovacích oprávnění.

Dokladem o používání vozidla je např. leasingová smlouva, smlouva s autopůjčovnou apod. POZOR: Pro potřeby ZPS se uznávají pouze leasingové smlouvy a smlouvy o půjčení vozidel uzavřené s právnickými osobami či fyzickými osobami podnikajícími, které mají půjčování věcí movitých uvedené ve své činnosti, viz Metodika pro výdej parkovacích oprávnění.

K získání abonentního parkovacího oprávnění musí mít žadatel sídlo podnikání nebo provozovnu v dané městské části se zavedenými ZPS. K výdeji parkovacího oprávnění je třeba předložit zřizovací listinu (výpis OR, ŽL, stanovy…), jakýkoli platný doklad o adrese provozovny a TP vozidla s uvedením podnikatelského subjektu jako vlastníka. Abonentní parkovací oprávnění je též vydáváno fyzickým osobám, které vlastní nemovitost v dané vymezené oblasti (dokládá se výpisem z Katastru nemovitostí).

Přenosné parkovací oprávnění je náhrada za přenosné parkovací karty. Parkovací oprávnění je vydávané na právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající popř. na vlastníky nemovitostí. Ti pak prostřednictvím osobních stránek uživatele (OSU) mohou měnit registrační značku vozidla, které v danou chvíli bude parkovací oprávnění využívat.

V parkovacím automatu je možné platit hotově mincemi (korunami a eury) nebo platební kartou (Visa, MasterCard). Další možností je platit platební kartou (Visa, MasterCard) nebo kartou CCS prostřednictvím webové aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH).

Použití parkovacího automatu je snadné a intuitivní. Stačí se řídit pokyny na displeji automatu. Podrobný návod naleznete zde.

VPH je webová aplikace (funguje online – není potřeba do zařízení instalovat), která umožňuje motoristům provádět platby za krátkodobé návštěvnické stání bez použití parkovacího automatu. Podrobně je možné se s nastavením a obsluhou seznámit v Návodu pro úvodní zadání osobních údajů do VPH a v Návodu pro platbu při použití VPH.

Tato situace je řešena obdobně jako ve stávajících ZPS. Na hranicích jednotlivých městských částí budou tzv. průnikové zóny, ve kterých budou moci parkovat držitelé parkovacího oprávnění z obou oblastí.

Stejně jako dosud, tedy možností využít vyhrazeného parkovacího stání, za předpokladu, že vozidlo je označeno označením O7. Hlavní město Praha stanoví minimální počet vyhrazených parkování pro invalidy ve výši minimálně 2 % parkovacích stání.

V některých větších městských částech (Praha 5 a Praha 8) je ZPS rozdělena na tzv. rezidentní oblasti. Rezidenti nebo abonenti, kteří jsou místně příslušní v těchto rezidentních oblastech, budou mít možnost volby při výběru parkovacího oprávnění. Buď si koupí parkovací oprávnění pouze pro parkovací oblast, kde mají trvalý pobyt/provozovnu, nebo pro celou městskou část. Cena parkovacího oprávnění pro konkrétní parkovací oblast je nižší, než pro celou městskou část. Jednotlivé parkovací oblasti jsou označeny prostřednictvím svislého dopravního značení. Můžete se s nimi seznámit v informativní mapě pro ZPS v MČ Praha 5 a informativní mapě pro ZPS v MČ Praha 8 nebo přímo v interaktivní mapě na homepage tohoto webu.

V okrajových oblastech jednotlivých městských částí jsou zřízeny průnikové oblasti, které umožní rezidentům a abonentům jedné městské části parkovat i v přilehlé oblasti sousední městské části. Tyto průnikové oblasti jsou označeny prostřednictvím svislého dopravního značení.

Pořízení takového oprávnění možné není, popíralo by to samotný regulační charakter ZPS.

Rezidentní a abonentní parkovací oprávnění mohou získat pouze osoby vymezené v ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Mezi tyto osoby obyvatelé pouze s nájemní smlouvou (bez trvalého pobytu) nepatří. Má-li ovšem člověk, který bydlí v městské části se ZPS, platnou nájemní smlouvu, má v souladu se zákonem o evidenci obyvatel právo zřídit si v tomto místě trvalý pobyt.

K platbě návštěvnického stání se není potřeba nijak registrovat. Stačí do Vámi používaného webového prohlížeče (např. v mobilním telefonu či tabletu s připojením na internet) zadat adresu Virtuálních Parkovacích Hodin (mpla.cz/praha) a postupovat podle pokynů na obrazovce. Podrobné informace jsou v Návodu pro úvodní zadání osobních údajů do VPH a v Návodu pro platbu při použití VPH, které jsou k dispozici ke stažení na webu parkujvklidu.cz.

POZOR: Stránky osu.zpspraha.cz (odkaz „Přihlásit se“ na webu parkujvklidu.cz) slouží pro přístup do tzv. Osobních Stránek Uživatele a správu parkovacích oprávnění jejich držiteli nikoliv pro platbu návštěvnického parkovného!

Stačí do Vámi používaného webového prohlížeče zadat adresu Virtuálních parkovacích hodin (mpla.cz/praha). Podrobné informace jsou v Návodu pro úvodní zadání osobních údajů do VPH a v Návodu pro platbu při použití VPH, které jsou k dispozici ke stažení na webu parkujvklidu.cz. Nebo prostřednictvím vyhledání parkovacího úseku na adrese vph.zpspraha.cz, či přímo v interaktivní mapě na homepage tohoto webu.

Změna RZ u přenosného parkovacího oprávnění (POP) se provádí přes Osobní stránky uživatele (odkaz „Přihlásit se“ na webu parkujvklidu.cz). Po přihlášení je na úvodní obrazovce „Přehled parkovacích oprávnění“ potřeba kliknout na řádek s parkovacím oprávněním, u kterého chce uživatel změnit RZ.

Změna_POP_aktualizace

Samotná změna RZ se provádí na kartě „Detail oprávnění“ (viz obrázek níže) označením prvního řádku s příslušným parkovacím oprávněním a zadáním platnosti nastavené registrační značky (RZ). Takto je možno plánovat více RZ.

POZOR: V daném časovém období může být platná pouze jediná RZ!

Změna_POP_Detail_Oprávnění

Kompletní uživatelský manuál Osobních stránek uživatele je k dispozici ke stažení.

Je-li parkovací automat (PA) nefunkční, můžete tuto skutečnost nahlásit na telefonní lince +420 720 935 617. Je vždy potřeba uvést ulici, kde se PA nachází nebo číslo parkovacího úseku. Nejlépe se však konkrétní PA identifikuje podle svého čísla, které je zobrazeno v horní části obrazovky (viz obrázek níže).

Cislo_PA

Parkovací automaty (PA), jelikož jsou vybaveny solárním článkem, který dobíjí vestavěnou baterii, mají display standardně zhasnutý (PA je však zapnutý a připravený k provozu). Stačí pouze stisknout libovolnou klávesu a display PA se aktivuje. PA jsou energeticky soběstačnými zařízeními, která ke svému provozu využívají sluneční energii, díky tomu jsou šetrné k životnímu prostřední.

Držitelé pečovatelského parkovacího oprávnění provádějí platbu parkovného přes Virtuální parkovací hodiny (návod pro držitele pečovatelského POP).

Trvalou změnu registrační značky (RZ) u parkovacího oprávnění (POP) je možné v současné době provést výhradně na místně příslušné výdejně parkovacích oprávnění.

Žádost o nové parkovací oprávnění (POP), nebo žádost o prodloužení stávajícího POP, je možné v současné době podat výhradně na místně příslušné výdejně parkovacích oprávnění.


Podle § 12 zákona č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb (ve znění pozdějších předpisů) nepatří mezi evidované tržby mimo jiné i tržby územních samosprávných celků, tzn. měst a obcí. Z toho vyplývá, že i přestože má hl. m. Praha, jako zřizovatel ZPS, příjmy v hotovosti, nepodléhá systému elektronické evidence tržeb jako subjekt.

Informace k uvedenému i důvody pro vyloučení měst a obcí z povinnosti evidovat tržby elektronicky lze nalézt na stránkách finanční správy České republiky.

V případě, že platba parkovného na parkovacím automatu pomocí platební karty z nějakého důvodu neproběhne správně a platba nebude realizována, pak tato platba též nebude zaúčtována, tudíž nebudou peníze z účtu odečteny. Zobrazí-li se peníze v rezervacích plateb či pohybech na účtu, není to ještě důvod k panice a reklamaci. Pro případné reklamace je tedy doporučeno vyčkat na výpis z Vašeho bankovního účtu a až v případě, že bude platba skutečně zaúčtována a odečtena z Vašeho bankovního účtu, pak se s vyplněným reklamačním formulářem je možno obrátit na email zps@eltodo.cz.

Reklamační formulář je ke stažení ve formátu PDF i DOCX.

Některé mobilní internetové prohlížeče (např. Safari, Chrome) umožňují prohlížení webových stránek v tzv. Privacy mode (soukromý/anonymní režim). V tomto režimu je zpravidla omezeno ukládání některých informací, proto se může stát, že nastavení údajů o platební kartě, heslu nebo emailové adrese nebude možné. Doporučujeme překontrolovat zda-li je ve Vašem prohlížeči vypnutý anonymní režim (podle návodu Vámi používaného internetového prohlížeče). Nastavení a obsluha virtuální parkovacích hodin je možná pouze s vypnutým anonymním režimem.

Elektromobily nejsou zpoplatněny, musí však být registrovány na výdejně parkovacích oprávnění MHMP. Zvýhodnění car sharingu dosud nemá v legislativním rámci, kterým jsou ZPS vymezeny, žádnou podporu. Hl. m. Praha proto spolu s asociací provozovatelů car sharingu podklady pro zavedení legislativní podpory car sharingu intenzivně připravuje.

Do projektu byly zařazeny městské části, které mají z předchozích období zpracovánu projektovou přípravu a již dříve požádaly Magistrát hl. m. Prahy o realizaci ZPS nebo toto téma v diskuzi s ním označily za potřebné. Projekt je však otevřen pro všechny městské části, které v budoucnosti vyhodnotí řešení dopravy v klidu ve své lokalitě jako nutné. Musejí však respektovat pravidla vydaná MHMP. Pro úvodní etapu pak byly vybrány ty, u kterých je situace dle dopravních průzkumů nejhorší a které se o zavedení ZPS ucházejí historicky nejdéle. Snahou bylo také dodržet logické uspořádání a princip postupného rozšiřování směrem od centra Prahy. Zařazení do etap odpovídá připravenosti městských částí tento proces podstoupit.

Výdejní místa jsou zřízena na každé městské části se ZPS. Jde tedy o pracoviště s několika výdejními místy pro výdej parkovacích oprávnění na každou městskou část, kde jsou ZPS zavedeny. Adresy výdejen a jejich provozní jsou naleznete na stránkách o ZPS konkrétních městských částí nebo přímo na webových stránkách městských částí.

Základní funkcí zón placeného stání (ZPS) je regulace dopravy v klidu na vymezeném území s využitím platných legislativních norem a moderních technologií pro výběr parkovného a kontrolu pravidel ZPS. Zavádějí se především kvůli regulaci nadbytečné návštěvnické dopravy v přirozených centrech městských částí a v blízkosti tras městské hromadné dopravy, a to zejména v časech, kdy je to zapotřebí. Právní prostředí České republiky jiný způsob regulace parkování nezná.

Tato situace by neměla mít na kontrolu parkovacích oprávnění žádný vliv, protože veškerá data, která jsou k ní potřeba, jsou obsažena v systému. Jediným problémem je jejich překlopení do nového informačního systému, které bude mít na starosti dodavatel nového CIS ZPS.

Variabilita systému by měla být minimální, protože se jedná se o jednotný systém v rámci hl. m. Prahy. Cena za parkování závisí na konkrétním účelu zóny, provozním času parkování a exkluzivitě dané lokality.

Nový systém přinese zjednodušení výdeje parkovacích oprávnění a zvýší kontrolu a následně i postihy za nedodržování stanovených pravidel. Současně umožní použití nových platebních kanálů a technologií pro výběr parkovného a stane se tak uživatelsky dostupnější a přívětivější. Další nespornou výhodou je plánované přenesení řešení parkovacích přestupků na městské části, což povede k vyšší motivaci pracovníků přestupky řešit, protože příjmy z vybraných pokut posílí rozpočet dané městské části.

Veškerá data jsou okamžitě po použití anonymizována nebo mazána.

Návrh ZPS vychází z projektů zpracovaných jednotlivými městskými částmi. Rozsah projektů úvodních etap byl konzultován s příslušnými zástupci těchto městských částí. Úřady městských částí prostřednictvím svých silničně správních úřadů vydávají konečné schválení dopravního značení.

Ano, veškeré technologie, tedy i parkovací automaty, splňují ČSN 12 414 a vydávají zjednodušený daňový doklad o zaplacené ceně za parkování, který samozřejmě musí splňovat náležitosti zjednodušeného daňového dokladu.

Pošlete nám svůj dotaz